Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
3376 d877
3812 8205 500

mar-adentro:

“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears. I love every inch and every part of your entire body. From your toes and the beautifully curved arches of your feet, to the exceptional shade and warmth of your dark hair. I need you in my life, I hope you need me too.”

- Nick Cave in letter to PJ Harvey

8261 fd06
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viawelcometowonderland welcometowonderland
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko

November 22 2017

0121 da7f 500
Reposted fromtfu tfu viatruustme truustme
2495 bea8
8117 1bbb

November 09 2017

5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
6601 de2a
Reposted fromvstane vstane viasweetchocolate sweetchocolate
6177 5914
Reposted fromxoxou xoxou viazapachsiana zapachsiana
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viaRedPenny RedPenny
3157 4024
Reposted fromtfu tfu viaRedPenny RedPenny
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl