Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

0487 6349
Reposted fromkarahippie karahippie viaapatyczna apatyczna

September 30 2018

August 21 2018

2187 88ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaunmadebeds unmadebeds

August 18 2018

7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadelavide delavide
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viadelavide delavide
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadelavide delavide

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

Reposted frommr-absentia mr-absentia viadelavide delavide
8341 cc5e 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia
3780 279a
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable
7925 0ba8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaapatyczna apatyczna
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viaserplesniowy serplesniowy

August 05 2018

Szukamy romansu i ryzyka by poczuć, że żyjemy mocniej i bardziej.
— zawsze mamy w sobie dwie osoby.
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead
Lubię swoją nogę. Mam ją, od kiedy pamiętam.
— House
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead
1511 8d3d
3826 510a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl