Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

9363 ccb3 500
3174 7cb7

July 04 2017

5480 7b08 500
Reposted frommerydocholery merydocholery viaTakeMyMind TakeMyMind

June 11 2017

May 13 2017

5823 610c
Reposted fromstrzepy strzepy viapanpancerny panpancerny
9649 1d06
Reposted fromfungi fungi viapanpancerny panpancerny
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viakonwalia konwalia
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu

May 06 2017

1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaTakeMyMind TakeMyMind
2510 4135 500
Reposted fromthebonnie thebonnie viaTakeMyMind TakeMyMind
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaTakeMyMind TakeMyMind

April 28 2017

Reposted fromFlau Flau viakasiakocimietka kasiakocimietka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl