Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2019

7613 f142
Reposted fromteijakool teijakool viaapatyczna apatyczna
4393 e30a 500
Reposted fromteijakool teijakool viapanpancerny panpancerny
Reposted fromFlau Flau viaunmadebeds unmadebeds
9076 82b9
Julianne Moore watching her name being engraved on her Best Actress Oscar
Reposted fromdreamadream dreamadream viaunmadebeds unmadebeds
7482 d19c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaunmadebeds unmadebeds
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunmadebeds unmadebeds

October 14 2018

0487 6349
Reposted fromkarahippie karahippie viaapatyczna apatyczna

September 30 2018

August 21 2018

2187 88ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaunmadebeds unmadebeds

August 18 2018

7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadelavide delavide
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viadelavide delavide
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadelavide delavide

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

Reposted frommr-absentia mr-absentia viadelavide delavide
8341 cc5e 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia
3780 279a
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable
7925 0ba8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl